МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави у суді як самостійого її виду діяльності

Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави у суді як самостійого її виду діяльності, згідно ст. 36-1 Закону - це здійснення прокурорами від імені держави процесуальних та інших дій, спрямованих на захист у загальних та спеціалізованих судах інтересів громадянина або держави у ви­падках, передбачених законом.

Приводами для дій прокурора щодо здійснення представництва можуть бути:

1) звернення в прокуратуру громадянина;

2) звернення в прокуратуру державного органу, підприємства, уста­нови, організації;

3) безпосереднє виявлення прокурором порушеного права грома­дянина чи держави.

Підставами представництва у суді:

а) інтересів громадянина є неспроможність через фізичний чи ма­теріальний стан або з інших поважних причин самостійно за­хистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати про­цесуальні повноваження;

б) інтересів держави - наявність порушень або загрози порушень економічних, політичних та інших державних інтересів внаслідок протиправних дій (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб, що вчиняються у відносинах між ними або з державою (ч.2 ст.36-1 Закону).

Прокурор звертається до суду за захистом прав та свобод гро­мадян, коли цього вимагає охорона державних інтересів, а також представляє в суді інтереси держави.

При наявності великої кількості державних органів спеціальної компетенції, які тією чи іншою мірою покликані захищати за­конність, втручання прокурора у процес вирішення спорів про право допустиме лише в разі виявлення найістотніших право­порушень, з урахуванням дійсної чи потенційної шкоди, яка за­подіюється чи може бути заподіяна державним чи індивідуальним інтересам.

Нормативні матеріали та література:

1. Конституція України. – К., 1996.

2. Закон України "Про прокуратуру" // Відомості Верховної Ради України, - 1991.- № 53.- Ст. 793 (з наступники змінами).

3. Цивільний процесуальний кодекс України.

4. Господарсько-процесуальний кодекс України.

5. Кодекс адміністративного судочинства України.

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

7. Наказ № 6/3 гн від 19 вересня 2005 року "Про організацію роботи по представництву у суді, захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень".

8. Бородін М. Участь прокурора у цивільному процесі: окремі аспекти // Право України. - 1999. - № 1.

9. Косюта М.В. Додержання законів у сфері економіки України: актуальні проблеми прокурорського нагляду / Одеса: Юрид. л-ра, 2000.

10. Мичко М.І. Деякі проблеми представництва прокурором інтересів громадян і держави в суді // Вісник Вищого арбітражного суду України. -1999. - № 4.11. Ориновський Л. Штогун С. Особливості участі прокурора в адміністративному судочинстві // вісник прокуратури. – 2006. - №5. – С. 83-86.

12. Руденко М. Поняття та нормативний зміст позову прокурора до адміністративного суду // Вісник прокуратури України. -2008. -№1. –С.55-62.

13. Руденко М. Представництво прокурора в адміністративному суді: поняття, сутність і проблеми // Вісник національної академії прокуратури України. -2008. –№1. –С.112-117.

14. Севрук О. Здійснення прокуратурою представництва в адміністративному судочинстві // Вісник національної академії прокуратури України. -2008. -№1. –С.51-54.

15. Субботін Є.А. Від загального нагляду - до представництва інтересів громадян та держави в суді (етапи трансформування загально-наглядової функції прокуратури) // Право України. - 1998. - № 5.

16. Тихий В. правова природа практики Європейського суду з прав людини // Вісник національної академії прокуратури України. -2006. -№2. –С.81-84.

Тема 10. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших засобів примусового характеру пов‘язаних з обмеженням свободи громадян.


0006390395037164.html
0006462748992428.html

0006390395037164.html
0006462748992428.html
    PR.RU™